top of page
Search

Students visited the "Meteorological Institute"The 10th grade students who have chosen Cambridge IGCSE Geography program visited the "Meteorological Institute" of Zuunmod in Tuv Aimag in order to conduct the following observations. 1. Observe geographical location of meteorological institute and measuring instruments for weather 2. Become familiar with meteorological measurement instruments 3. Collect basic data from the instruments such as air and soil temperature, air pressure, air moisture, wind speed and direction 4. Reiterate measurements 5. Vegetation cover and density with dominant plant species noted.

Cambridge IGSCE Geography 0460 program requires students to conduct reasearch and field investigation in areas such as river, weather, central business district, and tourism investigation. Our students have been conducting these reasearches both in classroom and outside classroom to further solidify their knowledge.


Кембрижийн IGCSE хөтөлбөрийн хүрээнд газарзүйн хичээл сонгон судалдаг 10-р ангийн суралцагчид маань Төв аймгийн Зуунмод хотын “Цаг уурын орчны шинжилгээний газар” очиж дараах ажиглалт, судалгааг хийлээ.

1. Цаг уурын хэмжилт хийх орчныг ажиглах 2. Цаг агаарын хэмжилтийн багаж, тэдгээрийн хэрэглээг таних 3. Анхан шатны хэмжилт хийх 4. Хэмжилтийг давтамжтай хийх 5. Ургамлан нөмрөгийн хэмжээг тодорхойлох

Кембрижийн Geography 0460 хөтөлбөрөөр хичээллэж буй суралцагчид маань Голын усны судалгаа (River investigation), Цаг уурын судалгаа (Weather investigation), Төвийн бизнес дүүргийн судалгаа (Central business district investigation), Аялал жуулчлалын судалгаа (Tourism) гэсэн 4 чиглэлийн судалгаа, дадлага ажилтай байдаг юм. Манай суралцагчид эдгээр дадлагуудыг хичээлийн явцад хийж, өөрийн мэдлэг, чадвараа бататгадаг.

留言


Latest news

bottom of page