top of page
Search

Science fair has organized


Teachers of the science department have organized "Science Fair" with their 7-9th graders. At this event, students presented their exhibition with their parents in a variety of simple experiments that involved chemistry, physics and biology.

Байгалийн ухааны заах аргын нэгдлийн багш нар 7-9 ангийн сурагчидтайгаа хамтран “Science Fair” өдөрлөгийг зохион байгууллаа. Энэ өдөрлөгөөр сурагчид эцэг эхтэйгээ хамтран хими, физик, биологийн хичээлүүдээр шинжлэх ухааны хялбар туршилтуудыг хийж, анги танхимын сургалтын явцад хийсэн өөрсдийн бүтээлүүдээр үзэсгэлэн гаргаж танилцуулав.

Latest news

bottom of page